König KN-WS210 Specifikace

Značka
König
Kategorie
meteorologické stanice
Modelka
KN-WS210
Typ
Specifikace
2013-05-17
KN-WS210
MANUAL (p. 2)
Weather station
ANLEITUNG (S. 4)
Wetterstation
MODE D’EMPLOI (p. 6)
Station météorologique
GEBRUIKSAANWIJZING (p. 9)
Weerstation
MANUALE (p. 12)
Stazione meteorologica
MANUAL DE USO (p. 14)
Estación meteorológica
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ (o. 17.)
Időjárásjelző állomás
KÄYTTÖOHJE (s. 19)
Sääasema
BRUKSANVISNING (s. 22)
Väderstation
NÁVOD K POUŽITÍ (s. 24)
Meteorologická stanice
MANUAL DE UTILIZARE (p. 27)
Staţie meteo
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ XPHΣHΣ (σελ. 29)
Μετεωρολογικός σταθμός
BRUGERVEJLEDNING (s. 32)
Vejrstation
VEILEDNING (s. 34)
Værstasjon
ИНСТРУКЦИЯ (стр. 37)
Метеостанция
24
Säkerhetsanvisningar:
För att minska risken för elektriska stötar bör denna produkt
ENDAST öppnas av behörig tekniker när service behövs.
Dra ut strömkabeln från eluttaget och koppla ur all annan
utrustning om något problem skulle uppstå. Utsätt inte
produkten för vatten eller fukt.
Underhåll:
Torka endast av med torr trasa. Använd inga rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel eller
slipmedel.
Garanti:
Alla ändringar och/eller modifieringar på produkten gör garantin ogiltig. Vi kan inte ta något ansvar för
skador som orsakats av felaktig användning av denna produkt.
Friskrivningsklausul:
Utseende och specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande. Alla logotyper,
varumärken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör sina respektive
ägare och är härmed erkända som sådana.
Kassering:
Denna produkt är avsedd för separat insamling vid en lämplig återvinningscentral. Släng
inte denna produkt bland vanligt hushållsavfall.
För mer information, kontakta återförsäljaren eller lokal myndighet med ansvar för
avfallshantering.
ČESKY
Meteorologická stanice
• Doporučujeme, abyste si přečetli tento návod před instalací/použitím tohoto výrobku.
Uložte si tento návod na bezpečné místo k pozdějšímu nahlédnutí.
VLASTNOSTI
1. Kalendář: 2000–2099.
2. Zobrazení času: měsíc, den, hodina, minuta, sekunda, týden, fáze měsíce, 12- nebo 24hodinový
formát.
3. Dny týdne: Zobrazení v 7 jazycích.
4. Vnitřní a venkovní teplota a zobrazení vlhkosti.
5. Tři druhy charakteristik prostředí: sucho, příjemně a vlhko.
Sucho
Teplota: Není k dispozici
• Vlhkost: méně než 40 %
Příjemně
Teplota: 20–28 °C
Vlhkost: 40–70 %
Vlhko
Teplota: Není k dispozici
Vlhkost: > 70 %
25
Teplota nižší nebo vyšší než 20–28 °C a vlhkost mezi 40–79 % nebyly brány v úvahu.
6. Čtyři druhy předpovědi počasí: slunečno, polojasno, zataženo a deštivo. Předpověď počasí
odhaduje vývoj počasí pro příštích 24 hodin. Meteorologická stanice poskytuje přesnější
předpověď při umístění v místnosti s přirozeným větráním. V místnostech s klimatizací bude
předpověď méně přesná.
7. Budík a funkce opakovaného buzení.
8. Podsvícení se zapne zvukem.
POUŽITÍ:
Meteorologická stanice je vybavena 6 různými tlačítky: TIME, AL, , , CH, SNZ/L. Tato tlačítka se
používají k následujícím funkcím:
1. Nastavení roku, měsíce, data, dne a času.
* Stiskněte a podržte stisknuté tlačítko TIME po dobu 3 sekund. Po doznění pípnutí začnou blikat
číslice možnosti YEAR pro nastavení roku. Pomocí tlačítka nebo v zadní části
meteorologické stanice nastavte možnost YEAR pro rok.
* Stiskněte dvakrát tlačítko TIME. Začnou blikat číslice možnosti MONTH pro nastavení měsíce.
Pomocí tlačítka nebo nastavte možnost MONTH pro měsíc.
* Stiskněte znovu tlačítko TIME. Začnou blikat číslice možnosti DATE pro nastavení data. Pomocí
tlačítka nebo nastavte možnost DATE pro datum.
* Stiskněte znovu tlačítko TIME. Začnou blikat číslice možnosti DAY pro nastavení dne. Pomocí
tlačítka nebo nastavte možnost DAY pro den.
* Stiskněte znovu tlačítko TIME. Začnou blikat číslice možnosti HOUR pro nastavení hodin. Pomocí
tlačítka nebo nastavte možnost HOUR pro hodiny.
* Stiskněte znovu tlačítko TIME. Začnou blikat číslice možnosti MINUTE pro nastavení minut.
Pomocí tlačítka nebo nastavte možnost MINUTE pro minuty.
* Stiskněte znovu tlačítko TIME. Začnou blikat číslice TIME ZONE 00 pro nastavení časového
pásma. Pomocí tlačítka nebo nastavte možnost TIME ZONE pro časové pásmo.
* Dalším stisknutím tlačítka TIME se vrátíte do režimu normálního zobrazení.
2. Nastavení budíku
* Stiskněte a podržte stisknuté tlačítko AL po dobu 3 sekund. Po doznění pípnutí začnou blikat
číslice hodin. Pomocí tlačítka nebo v zadní části meteorologické stanice nastavte hodinu.
* Stiskněte znovu tlačítko AL. Začnou blikat číslice možnosti MINUTE pro nastavení minut. Pomocí
tlačítka nebo nastavte možnost MINUTE pro minuty.
* Opětovným stisknutím tlačítka AL uložíte nastavení a vrátíte se zpět do režimu normálního
zobrazení.
3. Aktivace a deaktivace funkce budíku
Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat funkci budíku, stiskněte v normálním režimu tlačítko AL. Zobrazí
se, případně zmizí symbol budíku (ALM). Je-li nastaven budík, zapne se podsvícení.
4. Tlačítko SNZ/L
Spustí-li se budík, stisknutím tlačítka SNZ/L aktivujete funkci opakovaného buzení. Budík se znovu
spustí za 5 minut. Stisknutím tlačítka SNZ/L v režimu normálního zobrazení zapnete na dobu
5 sekund podsvícení.
5. Tlačítko
Chcete-li přepínat mezi 12- a 24hodinovým formátem času, stiskněte v režimu normálního zobrazení
času tlačítko . Pokud jste vybrali 12hodinový formát, zobrazí se možnosti AM (dopoledne) nebo PM
(odpoledne).
26
6. Tlačítko
Chcete-li přepínat mezi stupni Celsia a Fahrenheita, stiskněte v režimu normálního zobrazení toto
tlačítko.
7. Ovládání hlasitosti
Zazní-li do vzdálenosti 1 metr od stanice zvuk hlasitější než 80 dB, zapne se na 5 sekund podsvícení.
Podsvícení zapnete také tehdy, dotknete-li se výrobku nebo stisknete-li tlačítko.
8. FÁZE MĚSÍCE
Meteorologická stanice automaticky vypočítává fáze měsíce. Měční fáze jsou rozděleny do 8 fází.
Teplota a vlhkost:
1. Rozsah vnitřních teplot: 0–50 °C. Rozsah venkovních teplot: -20–50 °C.
2. Rozsah vlhkosti: 20–90 %.
3. Četnost změny teploty: jedna kontrola za hodinu. Šipka bude vodorovná, pokud se teplota změní o
více než 1 °C ve srovnání s předchozími údaji.
Použití čidla:
* Všechny meteorologické stanice jsou vybaveny čidlem.
* Maximální vzdálenost mezi stanicí a čidlem v otevřeném prostoru je 20 m. Větší vzdálenost nebo
překážka ve formě budovy mezi stanicí a čidlem ovlivní přenos a příjem signálu.
* Čidlo by mělo být umístěno mimo dosah deště nebo vody.
Poznámky:
1. K používání meteorologické stanice jsou třeba 3 baterie AAA (nejsou součástí balení).
2. K používání čidla jsou třeba 2 baterie AAA (nejsou součástí balení).
3. Vzdálenost čidla: 20.
4. Přenos signálu probíhá každou sekundu. Zároveň blikne kontrolka.
5. Při výměně baterií se obnoví výchozí nastavení všech funkcí.
Bezpečnostní opatření:
Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, měl by být
v případě potřeby tento výrobek otevřen POUZE
autorizovaným technikem. Dojde-li k poruše, odpojte výrobek
ze sítě a od ostatních zařízení. Výrobek nevystavujte vodě
nebo vlhkosti.
Údržba:
K čištění používejte pouze suchý hadřík. Nepoužívejte čisticí rozpouštědla ani abrazivní čisticí
prostředky.
Záruka:
Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku
výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.
Vyloučení zodpovědnosti:
Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a
obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.
/