Ferm PSM1014 Uživatelský manuál

Značka
Ferm
Kategorie
elektrické brusky
Modelka
PSM1014
Typ
Uživatelský manuál
vyprazdňovat.
Vyprázdněte jej tímto způsobem:
Mírně otočte pytel na prach a vytáhněte jej
z nástavce stroje.
Vyprázdněte pytel na prach na vhodném místě.
Zatlačte pytel na prach na nástavec stroje, dokud
nezacvakne na své místo.
Výměna kotouče (obr. 2)
Jednoduše držte kotouče (4) mezi palcem a
ukazováčkem a vytáhněte
Vložte nové kotouče
Výměna opotřebených brusných prstenců
(obr. 2)
Brusné prstence (6) jsou připevněny příchytkami
Velcro, aby se usnadnila jejich výměna.
Jednoduše vytáhněte brusný prstenec.
Zatlačte nový do středu kotouče (4)
Hrubý brusný papír (zrnitost 60) odstraňuje obecně
větší část materiálu a jemný brusný papír (zrnitost
120) se používá pro povrchovou úpravu.
4. POUŽITÍ
Provoz
Držte brusku za rukojeť (2), abyste získali nejlepší
možnou kontrolu nad vašimi brusnými operacemi.
Ventilační otvory (5) na krytu musí zůstat volné,
aby se zajistilo optimální chlazení motoru.
Stiskněte vypínač (1) pro spuštění stroje.
Pohybujte 3D bruskou po povrchu vašeho
obrobku.
Stiskněte vypínač pro zastavení stroje.
Během broušení na stroj příliš netlačte. Přílišný
brusný tlak nevede k zvýšení brusné kapacity,
ale zvyšuje opotřebení stroje a brusných prstenců.
Uživatelské tipy
Používejte u vašeho 3D-Sander dlouhé
rovnoměrné pohyby k získání nejlepších možných
výsledků.
Jakost povrchu po broušení je určena zvolenou
zrnitostí.
5. SERVIS A ÚDRŽBA
Odstraňování potíží
Stroj sebou „trhá“; nelze jej řádně ovládat:
- Držte stroj správně.
- Brusný papír má zrnitost vyšší než 60.
Elektromotor se přehřívá:
- Vyčistěte ventilační otvory.
Prach není odsáván:
- Pytel na prach je plný / vyprázdněte pytel na
prach.
Kotouče se uvolňují ze stroje:
- Kotouče jsou opotřebené. Vyměňte kotouče.
Brusný papír je plný lepidla/barvy nebo podobného
materiálu:
- Barva nebo lepidlo není úplně suché.
- Některé barvy se k brusnému papíru lepí více
než jiné / čistěte brusný papír v pravidelných
intervalech.
Čištění
Čistěte pravidelně kryt měkkým hadříkem, nejlépe po
každém použití. Uchovávejte ventilační otvory bez
prachu a špíny.
Odstraňte zašlou špínu měkkým hadrem navlhčeným
v mýdlové vodě. Nepoužívejte žádná rozpouštědla
jako je benzín, alkohol, čpavek atd., protože takové
látky mohou poškodit plastové části.
Mazání
Přístroj nepotřebuje žádné mimořádné mazání.
Poruchy
Vznikne-li opotřebením prvku porucha, kontaktujte
prosím servisní adresu uvedenou na záručním listě.
Výkres náhradních dílů, jež lze získat, je uveden na
konci těchto provozních pokynů.
Životní prostředí
Pro zabránění poškození během přepravy je přístroj
dodáván v pevném obalu, jež sestává především
z recyklovatelného materiálu. Proto prosím využijte
možností recyklace obalu.
Záruka
Přečtěte si záruční podmínky na samostatném
záručním listě, jež je přiložen.
Ferm 29
Kuluneen hiomarenkaan vaihtaminen (kuva 2)
Hiomarenkaat (6) on kiinnitetty vaihtoa helpottavin
Velcro-kiinnittimin.
Vedä hiomarengas irti.
Paina uusi rengas kiekon (4) keskelle.
Karkea hiomapaperi (karkeus 60) irrottaa pinnasta
enemmän materiaalia. Hienoa hiomapaperia (karkeus
120) käytetään pinnan viimeistelyyn.
4. KÄYTTÖ
Hiomakoneen käyttö
Pidä kiinni hiomakoneen kahvasta (2) niin että pystyt
ohjaamaan sen liikettä mahdollisimman hyvin.
Kotelon ilmanvaihtoaukkojen (5) täytyy pysyä
vapaina, jotta moottorin jäähdytys toimii kunnolla.
Käynnistä laite painamalla virtakytkintä (1).
Liikuta 3D-hiomakonetta työkappaleen pintaa pitkin.
Pysäytä laite painamalla virtakytkintä.
Älä paina laitetta liian voimakkaasti hiottavaa
pintaa vasten. Voimakas painaminen ei suurenna
hiomistehoa, mutta nopeuttaa laitteen ja hiomarenkaiden
kulumista.
Vinkkejä
Parhaan työtuloksen saat liikuttamalla 3D-
hiomakonetta pitkin, tasaisin vedoin.
Hiomajäljen laatu riippuu valitusta hiomapaperin
karkeudesta.
5. KUNNOSSAPITO JA
KORJAUKSET
Vianmääritys
Laite nykii eikä ole kunnolla ohjattavissa.
- Pidä laitteesta kiinni oikein.
- Hiomapaperin karkeus on yli 60.
Moottori kuumenee.
- Puhdista ilmanvaihtoaukot.
Pölynpoisto ei toimi:
- Pölypussi on täynnä. Tyhjennä pussi.
Kiekot irtoavat laitteesta:
- Kiekot ovat kuluneet. Vaihda kiekot.
Hiomapaperi on täynnä liimaa, maalia tms:
- Liima tai maali ei ole täysin kuivaa.
- Jotkut maalit tarttuvat hiomapaperiin enemmän kuin
toiset. Puhdista hiomapaperi säännöllisin väliajoin.
Puhdistus
Puhdista laitteen ulkopinta säännöllisesti, mieluiten joka
käyttökerran jälkeen, pehmeällä liinalla. Pidä
ilmanvaihtoaukot pölyttöminä ja puhtaina.
Poista pinttynyt lika saippuaveteen kostutetulla
pehmeällä liinalla. Älä käytä liuotteita, kuten bensiiniä,
alkoholia tai ammoniakkia, koska ne voivat vahingoittaa
muoviosia.
Voitelu
Laite ei tarvitse lisävoitelua.
Viat
Jos laitteeseen tulee osien kulumisesta johtuva vika, ota
yhteyttä huoltopalveluun, jonka osoite on merkitty
takuukorttiin.
Näiden käyttöohjeiden lopussa on piirustus varaosista,
joita on saatavissa.
Ympäristö
Jotta laite ei vaurioituisi kuljetuksen aikana, se
toimitetaan tukevassa pakkauksessa. Pakkausmateriaalit
ovat suurimmaksi osaksi kierrätyskelpoisia. Käytä
hyväksesi kierrätysmahdollisuuksia.
Takuu
Takuuehdot ilmenevät erillisestä takuukortista, joka
toimitetaan laitteen mukana.
Todistamme täten ja vastaamme yksin siitä,
että tämä tuote on allalueteitujen standardien ja
standardoimisasiakirjojen vaatimusten mukainen:
EN 60745-1, EN 60745-2-4,
EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
ja noudattaa seuraavien direktiivien määräyksiä:
98/37/ETY
73/23/ETY
89/336/ETY
01-05-2004
ZWOLLE NL
W. Kamphof
Quality department
Kehitämme jatkuvasti tuotteitamme ja pidätämme siksi
oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia ilman eri
ilmoitusta.
CE
ı
TODISTUS STANDARDINMUKAISUUDESTA
(
SF
)
20 Ferm
3-DIMENSJONAL SLIPEMASKIN
(FDS-3DK)
Av hensyn til din egen og andres sikkerhet, bør du
lese disse instruksjonene nøye før du bruker
maskinen. Det vil gjøre det lettere å forstå hvordan produktet
virker, og forebygger unødig risiko.
Oppbevar disse instruksjonene på et sikkert sted for senere
bruk.
INNHOLD:
1. Maskindata
2. Sikkerhetsinstrukser
3. Montering
4. Bruk
5. Service og vedlikehold
1. MASKINDATA
Emballasjens innhold
• 3-dimensjonal slipemaskin
• Støvpose
• Kasse
• Sandpapirringer:
15 stk. korning 60
15 stk. korning 80
15 stk. korning 120
• Poleringshjul (15 stk.)
• Bruksanvisning
• Garantikort
• Sikkerhetsinstrukser
Innledning
Den 3-dimensjonale slipemaskinen (FDS-3DK) er
beregnet til tørr sliping og polering av runde, kantede og
plane overflater.
Tekniske spesifikasjoner
Deler (fig. 1)
1. På/av-bryter
2. Grep
3. Støvpose
4. Slipeskive
5. Ventilasjonsåpninger
6. Sandpapirring
2. SIKKERHETSINSTRUKSER
Forklaring av symboler
I denne bruksanvisningen og/eller på maskinen brukes
følgende symboler:
I samsvar med gjeldende sikkerhetsstandarder i
europeiske direktiver.
Klasse II maskin – Dobbelt isolert – Det kreves ikke
jordet støpsel.
Fare for materialskade og/eller legemsskade.
Gjør oppmerksom på elektrisk spenning.
Elektrisk sikkerhet
Kontroller alltid at strømforsyningen tilsvarer
spenningen på typeskiltet.
Kast umiddelbart gamle ledninger eller støpsler som
er skiftet ut med nye. Det er farlig å sette et støpsel
med løs ledning i stikkontakten.
•Bruk kun en godkjent skjøteledning som er egnet til
denne maskinens kraftbehov. Ledningens minimale
tverrsnitt er 1,5 mm2. Ved bruk av kabeltrommel må
alltid hele ledningen rulles ut.
Spesifikke sikkerhetsinstruksjoner
•Kontakt med eller innånding av støv som oppstår
under slipingen (f.eks. blyholdig maling, tre og metall)
kan innebære helsefare for brukeren og andre
personer. Bruk alltid egnet verneutstyr, f.eks.
støvmaske, og bruk støvposen under sliping.
Pass på at bryteren ikke er slått på når støpselet
settes i stikkontakten.
Hold ledningen borte fra maskinens bevegende
deler.
Bruk vernebriller, spesielt ved sliping over
hodehøyde.
3. MONTERING
Støvpose (fig. 1)
3D slipemaskinen leveres med en støvpose (3) som
sørger for at arbeidsoverflaten holdes ren. Støvposen
skal monteres på åpningen på maskinens bakside. Det er
viktig å tømme støvposen regelmessig for at den skal
funksjonere effektivt.
Tøm den slik:
Vri posen så vidt og trekk den av maskinen.
Tøm posen på et passende sted.
Trykk støvposen på maskinen slik at posen låses fast.
Skifting av skive (fig. 2)
Hold skiven (4) mellom tommelen og pekefingeren
og trekk den av.
Sett på en ny skive.
Skifting av slitte sandpapirringer (fig. 2)
Sandpapirringene (6) sitter fast ved hjelp av borrelås slik
at de er enkle å skifte.
Dra av sandpapirringen.
Modell
Art. nr.
Spenning
Frekvens
Opptatt effekt
Verktøyklasse
Tomgangsturtall
Lpa (lydtrykknivå)
Lwa (lydeffektnivå)
Vekt
Vibrasjon
| FDS-3DK
| PSM1014
| 230 Volt vekselstrøm
| 50 Hz
| 180 W
| II
| 3000 o/min
| 65.1 dB(A)
| 76.1 dB(A)
| 1.3 kg
| 1.54 m/s2
Ferm 21
3ROZMůRNÁ BRUSKA (FDS-3DK)
Pro vaši vlastní bezpečnost a pro bezpečnost
ostatních si prosím pečlivě přečtěte tyto pokyny
před použitím tohoto přístroje. Pomůže Vám to snadněji
pochopit váš výrobek a zabránit zbytečným rizikům.
Uchovávejte tento návod s pokyny na bezpečném místě
pro budoucí použití.
OBSAH:
1. Údaje o stroji
2. Bezpečnostní pokyny
3. Montáž
4. Použití
5. Servis a údržba
1. ÚDAJE O STROJI
Obsah balení
• 3rozměrná bruska
• Pytel na prach
• Kufr
• Brusné prstence:
15 kusů G60
15 kusů G80
15 kusů G120
• Leštící kola (15 kusů)
• Uživatelská příručka
• Záruční list
• Bezpečnostní pokyny
Úvod
3rozměrná bruska (FDS-3DK) je určena pro suché
broušení a leštění kulatých, hranatých a plochých
povrchů.
Technická specifikace
Součásti (obr. 1)
1. Vypínač
2. Rukojeť
3. Pytel na prach
4. Brusný kotouč
5. Ventilační otvory
6. Brusný prstenec
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Vysvětlení symbolů
V tomto návodu a nebo na stroji se používají
následující symboly:
V souladu se zásadními použitelnými
bezpečnostními normami evropských směrnic
Stroj třídy II – Dvojitá izolace – Nepotřebujete
žádnou uzemněnou zástrčku.
Riziko poškození materiálu a nebo fyzických
zranění
Znázorňuje přítomnost napětí
Elektrická bezpečnost
Vždy zkontrolujte, že napájení odpovídá napětí na
výkonovém štítku.
Okamžitě vyhoďte staré kabely či zástrčky, když
byly nahrazeny novými. Je nebezpečné vkládat
zástrčku uvolněného kabelu do síťové zásuvky.
Používejte pouze schválený prodlužovací kabel
vhodný pro příkon stroje. Minimální velikost
vodičů je 1,5 mm
2
. Při použití kabelové cívky vždy
úplně odviňte cívku.
Konkrétní bezpečnostní pokyny
Styk nebo vdechnutí prachu uvolněného během
broušení (např. olověné natřené povrchy, dřeva a
kovy) může ohrozit zdraví obsluhy a
okolostojících. Vždy noste vhodné osobní
ochranné pomůcky, jako je maska proti prachu, a
používejte během broušení pytel na prach.
Zkontrolujte, že vypínač není v poloze „zapnuto“
před připojením stroje do sítě.
Vždy uchovávejte napájecí vedení daleko od
pohyblivých částí stroje.
Používejte bezpečnostní brýle, zvláště při broušení
nad hlavou.
3. MONTÁŽ
Sběr prachu (obr. 1)
3D bruska se vyrábí s pytlem na prach (3) pro
uchovávání čistého pracovního povrchu. Pytel na
prach musí být nainstalován na otvoru na zadní straně
stroje. Pro účinné použití je nutné pravidelně pytel
Model | FDS-3DK
Art. no. | PSM1014
Napětí | AC 230 V
Kmitočet | 50 Hz
Příkon | 180 W
Třída nástroje | II
Nezatížená rychlost | 3000 ot./min
Lpa (hladina tlaku zvuku) | 65.1 dB(A)
Lwa (hladina výkonu zvuku) | 76.1 dB(A)
Hmotnost | 1,3 kg
Vibrace | 1.54 m/s
2
28 Ferm
/