Black & Decker CS3653LC Uživatelský manuál

Značka
Black & Decker
Kategorie
Elektrické nářadí
Modelka
CS3653LC
Typ
Uživatelský manuál
2
English (Original instructions) 5
Deutsch (Übersetzung der Originalanleitung) 11
Français (Traduction des instructions d'origine) 18
Česky (Přeloženo z původního návodu) 25
Magyar (Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült) 32
Polski (Tłumaczenie oryginalnej instrukcji) 39
Slovenčina (Preložené z pôvodného návodu) 46
Русский язык (Перевод с оригинала инструкции) 53
Українська (Переклад оригінальних інструкцій) 62
Türkçe (Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır) 71
25
ČEŠTINA
Použití výrobku
Váš šroubovák BLACK+DECKER je určen pro
šroubovací práce. Toto nářadí je určeno pouze pro
spotřebitelské použití.
Bezpečnostní pokyny
Všeobecné bezpečnostní pokyny pro
práci s elektrickým nářadím
Varoní! Přečtěte si všechny
bezpečnostní pokyny a bezpečnostní
výstrahy. Nedodržení níže uvedených
varování a pokynů může vést k způsobení
úrazu elektricm proudem, k vzniku
požáru nebo k vážnému zranění.
Veškerá bezpečnostní varování a pokyny
uschovejte pro případné další použití. Termín
„elektrické nářadí“ ve všech upozorněních
odkazuje na vaše nářadí napájené ze sítě (je
opatřeno napájecím kabelem) nebo nářadí
napájené baterií (bez napájecího kabelu).
1. Bezpečnost v pracovním prostoru
a. Udržujte pracovní prostor čistý a dobře
osvětlený. Přeplněný a neosvětlený pracov
prostor může vést k způsobení úrazů.
b. Nepracujte s elektrickým nářadím ve
výbm prostředí, jako jsou prostory
s výskytem hořlavých kapalin, plynů nebo
prašných látek. V elektrickém nářadí dochá
k jiskření, které může způsobit vznícení
hořlavého prachu nebo výparů
.
c. Při práci s elektricm nářadím zajistěte
bezpečnou vzdálenost dětí a ostatních
osob. Rozptylování může způsobit ztrátu
kontroly nadřadím.
2. Elektrická bezpečnost
a. Zástrčka napájecího kabelu nářadí
musí odpovídat zásuvce. Zástrčku
nikdy žádným způsobem neupravujte.
Nepoužívejte u uzemněného elektrického
řadí žádné upravené zástrčky.
Neupravované zástrčky a odpovídající
zásuvky snižují riziko způsobení úrazu
elektrickým proudem.
b. Nedotýkejte se uzemněch povrchů,
jako jsou například potrubí, radiátory,
elektrické sporáky a chladničky. Při
uzemnění vašeho těla vzrůstá riziko úrazu
elektrickým proudem.
c. Nevystavujte elektrickéřadí dešti nebo
vlhkému prostředí. Vnikne-li do elektrického
řadí voda, zší se riziko úrazu elektricm
proudem.
d. S napájecím kabelem zacházejte opatrně.
Nikdy nepoužívejte najecí kabel
k přenášení nebo posouvání nář
adí
a netahejte za něj, chcete-li nářadí odpojit
od elektrické sítě. Zabraňte kontaktu
kabelu s mastnými, horkými a ostrými
předměty nebo pohyblivými částmi.
Poškozený nebo zauzlený napájecí kabel
zvuje riziko úrazu elektricm proudem.
e. Při práci s nářam venku používejte
prodlužovací kabely určené pro venkovní
použití. Použití kabelu pro venkovní použití
snižuje riziko úrazu elektricm proudem.
f. Musíte-li s elektrickým nářadím pracovat
ve vlhkém prostředí, použijte napáje
zdroj s proudovým chráničem (RCD).
Použití proudového chrániče (RCD) snižuje
riziko úrazu elektrickým proudem.
3. Bezpečnost obsluhy
a. Při použití elektrického nářadí zůstaňte
stále pozorní, sledujte, co provádíte
a pracujte s rozvahou. Nepracujte
s elektrickým nářadím, jste-li unavení
nebo jste-li pod vlivem drog, alkoholu
nebo léků. Chvilka nepozornosti při práci
s elektricm nářadím může vést k vážnému
úrazu.
b. Používejte prvky osobní ochrany. Vždy
poívejte ochranu zraku. Ochranné
prostředky jako respirátor, neklouzavá
pracovní obuv, přilba a chrániče sluchu,
používané v příslušných podmínkách, snižují
riziko poranění osob.
c. Zabraňte náhodnému spuště
ní nářadí.
Před připojením zdroje napětí nebo před
vložením baterie a před zvednutím nebo
přenášením nářadí zkontrolujte, zda
je spínač v poloze vypnuto. Přenášení
elektrického nářadí s prstem na spínači
nebo připojení nářadí k napájecímu zdroji,
je-li spínačřadí v poloze zapnuto, může
způsobit úraz.
d. Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte,
zda nejsou v jeho blízkosti kče nebo
seřizovací přípravky. Seřizovací kče
ponechané na nářadí mohou být zachyceny
rotujícími částmi nářadí a mohou způsobit
úraz.
26
ČEŠTINA
e. Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy
udujte vhodný postoj a rovnováhu.
Tak je umožněna lepší ovladatelnost nářadí
v neočekávaných situacích.
f. Vhodně se obkejte. Nenoste volný
oděv nebo šperky. Dbejte na to, aby se
vaše vlasy, oděv a rukavice nedostaly
do kontaktu s pohyblivými částmi. Vol
oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být
pohyblivými díly zachyceny.
g. Jsou-li zařízení vybavena adaprem
pro připojení příslušenství k zachytává
prachu, zajistěte jeho správné
připojení a řádnou funkci. Použití těchto
zařízení může snížit nebezpečí týkající se
prachu.
4. Poití elektrického nářadí a jeho údržba
a. Nepřetěžujte elektrické nářadí. Používejte
pro prováděnou práci správný typ nářadí.
Při použití správného typu nářadí bude práce
provedena lépe a bezpečněji.
b. Nelze-li spínačřadí zapnout a vypnout,
s nářadím nepracujte. Každé elektric
řadí s nefunkčním spínačem je nebezpeč
a musí být opraveno.
c. Před seřizovánímřadí, před výměnou
příslušenství nebo pokud nářadí
nepoužíváte, odpojte zástrčku napájecího
kabelu od zásuvky nebo z nářadí vyjměte
baterii. Tato preventivní bezpečnostní
opatření snižují riziko náhodného spuště
řadí.
d. Uložte elektrické nářadí mimo dosah dě
a nedovolte ostatním osobám, které toto
řadí neumí ovládat nebo které neznají
tyto bezpečnostní pokyny, aby s tímto
elektrickým nářadím pracovaly. Elektric
řadí je v rukou nekvali kované obsluhy
nebezpečné.
e. Provádějte údržbu elektrického nářadí.
Zkontrolujte vychýlení nebo zablokování
pohyblivých čás, poškození jednotlivých
dílů a jiné okolnosti, které mohou ovlivnit
chod nářadí. Pokud je nářadí poškozeno,
nechejte jej opravit. Mnoho nehod bý
způsobeno zanedbanou údržbou nářadí.
f. Udržujte
řezné nástroje ostré a čisté.
Řádně udržované řezné nástroje s ostrými
řeznými břity jsou méně náchylné k zanášení
nečistotami a lépe se s nimi pracuje.
g. Poívejte elektrické nářadí, příslušenství
a pracovní nástroje podle těchto pokynů
a berte v úvahu provozní podmínky
a práci, která bude prováděna. Použití
elektrického nářadí k jiným účelům, než
k jakým je určeno, může být nebezpečné.
5. Použití nářadí napájeného baterií a jeho
údržba
a. Nabíjejte pouze v nabíječce určené
výrobcem. Nabíječka vhodná pro jeden typ
baterie může při vložení jiného nevhodného
typu baterie způsobit požár.
b. Používejte elektrické nářadí výhradně
s bateriemi, které jsou pro daný typ nářadí
určeny. Použití jiných typů baterií může
způsobit vznik požáru nebo zranění.
c. Není-li baterie poívána, ulte ji mimo
dosah kovových předm
ětů, jako jsou
kanceřské sponky na papír, mince,
klíče, hřebíky, šroubky nebo další drob
kovové předměty, které mohou způsobit
zkratování kontaktů baterie. Zkratová
kontaktů baterie může vést k způsobení
popálenin nebo požáru.
d. V nevhodných podmínkách může z baterie
unikat kapalina. Vyvarujte se kontaktu
s touto kapalinou. Dojde-li k náhodnému
kontaktu s touto kapalinou, zasažené
sto omyjte vodou. Při zasažení očí
potřísněné místo omyjte a vyhledejte
lékařskou pomoc. Unikající kapalina
z baterie může způsobit podráždění pokožky
nebo popáleniny.
6. Servis
a. Opravy elektrického nářadí svěřte pouze
kvali kovanému technikovi, který bude
používat originální náhradní díly. Tím
zajistíte bezpečný provoz nářadí.
Doplňkové bezpečnostní pokyny pro práci
s elektrickým nářadím
Varoní! Doplňkové bezpečnostní
pokyny pro šroubováky a rázové klíče
Při práci s tímto nářadím používejte
ochranu sluchu. Nadměrná hlučnost může
způsobit ztrátu sluchu.
Používejte přídavné rukojeti dodávané
s nářadím. Ztráta kontroly nad nářadím může
vést k úrazu.
Při pracovních operacích, u kterých by
mohlo dojít ke kontaktu montážho
prvku se skrymi elektricmi vodiči,
držte elektrické nářadí vždy za izolované
rukojeti. Montážní prvky, které se dostanou
27
ČEŠTINA
do kontaktu s „živým“ vodičem, způsobí, že
neizolované kovové části elektrického nářadí
budou také „živé“, což může obsluze způsobit
úraz elektrickým proudem.
Pro zajištění a upnutí obrobku
k pracovnímu stolu poívejte svorky
nebo jiné vhodné prostředky. Držení
obrobku rukou nebo opření obrobku o část
těla nezajistí jeho stabilitu a může vést
k ztrátě kontroly.
Toto nářadí není určeno pro použití osobami
(včetně dětí) se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo duševními schopnostmi,
nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí,
pokud těmto osobám nebyl stanoven
dohled, nebo pokud jim nebyly poskytnuty
instrukce týkající se použití výrobku osobou
odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti by
měly být pod dozorem, aby bylo zajištěno,
že si s tímto zařízením nebudou hrát.
Určené použití tohoto výrobku je popsáno
v tomto návodu k použití. Použití jiného
příslušenství nebo přídavného zařízení
a provádění jiných pracovních operací,
než je doporučeno tímto návodem, může
představovat riziko zranění obsluhy nebo
riziko způsobení hmotných škod.
Varoní! Rázové utahováky nejsou
momentové klíče. Nepoužívejte toto
řadí pro utahování montážních prvků
předepsaným utahovacím momentem.
U nedostatečně nebo nadměrně
dotažech montážních prvků by mělo
t používáno kalibrované měřící zařízení,
jako je momentový kč, aby nedošlo
k selhání spoje.
Bezpečnost ostatních osob
Tento výrobek není určen k použití osobami
(včetně dětí) se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo duševními schopnostmi,
nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí,
pokud těmto osobám nebyl stanoven
dohled, nebo pokud jim nebyly poskytnuty
instrukce týkající se použití výrobku osobou
odpovědnou za jejich bezpečnost.
Děti by měly být pod dozorem, aby bylo
zajištěno, že si s tímto nářadím nebudou hrát.
Zbytková rizika
Je-li nářadí používáno jiným způsobem, než je
uvedeno v přiložených bezpečnostních varováních,
mohou se objevit dodatečná zbytková rizika. Tato
rizika mohou vzniknout v důsledku nesprávného
použití, dlouhodobého použití atd.
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní
předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení,
určitá zbytková rizika nemohou být vyloučena. Tato
rizika jsou následující:
Zraně způsobená kontaktem s jakoukoli
rotující nebo pohybující se částí.
Zraně způsobená při výměnělů,
pracovního nástroje nebo příslušenství.
Zraně způsobená dlouhodobým použitím
řadí. Používáte-li jakékoliřadí delší
dobu, zajistěte, aby byly prováděny pravidel
přestávky.
Poškození sluchu.
Zdravotní rizika způsobená vdechováním
prachu vytřeného při použití nářadí (příklad:
- práce se dřevem, zejména s dubovým,
bukovým a MDF).
Vibrace
Deklarovaná úroveň vibrací uvedená v technických
údajích a v prohlášení o shodě byla měřena
v souladu se standardní zkušební metodou
předepsanou normou EN 60745 a může být
použita pro srovnání jednotlivých nářadí mezi
sebou. Deklarovaná úroveň vibrací může být také
použita k předběžnému stanovení doby práce
s tímto nářadím.
Varování! Úroveň vibrací při aktuálním použití
elektrického nářadí se může od deklarované
úrovně vibrací lišit v závislosti na způsobu použití
řadí. Úroveň vibrací může být vzhledem
k uvedené hodnotě vyšší.
Při stanovení doby působení vibrací z důvodu
určení bezpečnostních opatření podle požadavků
normy 2002/44/EC k ochraně osob pravidelně
používajících elektrické nářadí v zaměstnání,
by měl předběžný odhad působení vibrací brát
na zřetel aktuální podmínky použití nářadí
s přihlédnutím na všechny části pracovního cyklu,
jako jsou doby, při které je nářadí vypnuto a kdy
běží naprázdno.
Štítky na nářadí
Na nářadí jsou zobrazeny následující piktogramy:
Varoní! Z důvodu snížení rizika
způsobení úrazu si uživatel musí přečíst
tento návod k obsluze.
28
ČEŠTINA
Další bezpečnostní pokyny pro baterie
a nabíječky
Baterie
Baterii nikdy ze žádného důvodu
nerozebírejte.
Zabraňte kontaktu baterie s vodou.
Neskladujte baterie na místech, kde může
teplota přesáhnout 40 °C.
Nabíjejte baterie pouze při teplotách
v rozsahu od 10 do 40 °C.
Provádějte nabíjení pouze nabíječkou
dodanou s nářadím.
Při likvidaci baterií se řiďte pokyny uvedenými
v části „Ochrana životního prostředí“.
Nepokoušejte se nabíjet poškozené
baterie.
Nabíječky
Používejte nabíječku BLACK+DECKER pouze
k nabíjení baterie, která byla dodána s tímto
řadím. Jiné baterie mohou prasknout,
způsobit zraně nebo jiné škody.
Nikdy se nepokoušejte nabíjet baterie, které
nejsou k nabíjení určeny.
Poškozené kabely ihned vyměňte.
Zabraňte kontaktu nabíječky s vodou.
Nesnažte se nabíječku demontovat.
Nepokoušejte se do nabíječky proniknout.
Tato nabíječka není určena pro venkov
použití.
Před použitím si pečlivě přečtěte tento
návod.
Elektrická bezpečnost
Tato nabíječka je opatřena dvojitou izolací.
Proto není nutné použití uzemňovacího
vodiče. Vždy zkontrolujte, zda napě
v elektrické síti odpovídá napětí, které je
uvedeno na výkonovém štítku. Nikdy se
nepokoušejte nahradit nabíječku přímým
připojením k síťové zásuvce.
Je-li poškozen napájecí kabel, musí být
vyměněn výrobcem nebo v autorizovaném
servisu BLACK+DECKER, aby bylo
zabráněno možným rizikům.
Popis
Toto nářadí se skládá z některých nebo ze všech
následujících částí.
1. Spouštěcí spínač zapnuto/vypnuto
2. Přepínač pro chod vpřed/vzad
3. Dák nástrojů
4. Tlačítko nastavení rukojeti
5. Rukojeť
6. Nabíjecí konektor mikro USB
7. LED diodová svítilna
8. Indikátor stavu nabití
9. Magnetický držák nástrojů
Sestavení
Nasazení a sejmutí šroubovacího
nástavce nebo nástrčného klíče (obr. A)
Varování! Ujistěte se, zda je nářadí zajištěno,
abyste před nasazením nebo sejmutím
příslušenství zabránili aktivaci spínače.
Chcete-li nasadit šroubovací nástavec (9),
zasuňte jej do držáku nástrojů (3) tak, aby byl
řádně usazen.
Chcete-li šroubovací nástavec vyjmout,
vytáhněte jej z držáku nástrojů.
Použití
Varování! Nechejte nářadí pracovat jeho vlastním
tempem. Zamezte přetěžování nářadí.
Nabíjení baterie (obr. B)
Baterie musí být nabita před prvním použitím
a vždy, když dojde k výraznému poklesu jejího
výkonu. Baterie se může během nabíjení zahřívat.
Jedná se o normální stav, který neznamená žádný
problém.
Varování! Pro nabíjení tohoto modelu CS3653LC
používejte pouze dodanou nabíječku.
Chcete-li baterii nabít, zasuňte zástrčku
nabíječky (10) do konektoru (6).
Připojte nabíječku k síti.
Indikátor stavu nabití (obr. B) bude zobrazovat
úroveň aktuálního nabitířadí.
Nechejte řadí propojeno s nabíječkou
3 hodiny.
Nabíječka se může během nabíjení zahřívat.
Jedná se o normální stav, který neznamená žádný
problém.
Varování! Baterii nenabíjejte, klesne-li okolní
teplota pod 10 °C nebo přesáhne-li 40 °C.
Doporučená teplota prostředí pro nabíjení:
přibližně 24 °C.
29
ČEŠTINA
Indikátor stavu nabití (obr. B)
Toto nářadí je vybaveno indikátorem stavu nabití.
Používá se k zobrazení stavu nabití baterie během
jejího použití a v průběhu nabíjení.
Během nabíjení
Během nabíjení bude tento indikátor
automaticky zobrazovat úroveň stavu nabití
baterie.
Během použití
Poznámka: Neprovádějte kontrolu stavu nabití
baterie, je-li šroubovák používán nebo pracuje-li
pod zátěží. Tímto způsobem by docházelo
k nepřesným odečtům. Chcete-li získat přesný
odečet, kontrolujte indikátor stavu nabití baterie
v situaci, kdy není toto nářadí zatížení.
Nastavte řadí tak, aby se pracovní nástroj
pohyboval dopředu. Indikátor stavu nabití
baterie nebude funkční, bude-li přepínač
chodu vpřed/vzad nastaven do polohy pro
pohyb vzad nebo do zajišťovací polohy.
Stiskněte spouštěcí spínač (1). V závislosti na
aktuální úrovni nabití baterie bude svítit určitý
počet LED diod na tomto indikátoru (8).
Počet LED díod Úroveň nabití
Tři Baterie zcela nabita
Dvě Baterie v pořádku
Jedna Nedostatečně nabitá baterie
Nula Baterie je vybitá, okamžitě ji nabijte.
Nastavení rukojeti (obr. C a D)
Rukojeť může být nastavena do dvou různých
poloh, což zaručuje univerzální použití tohoto
řadí.
Stiskněte tlačítko pro nastavení rukojeti (4).
Otočte rukojeť do požadované polohy.
Uvolněte tlačítko.
Volba směru otáčení (obr. E)
Chcete-li provádět utahování šroubů a vrtání
vodicích otvorů, používejte chod vpřed (ve směru
pohybu hodinových ručiček). Pro povolování
šroubů a uvolňování zablokovaných vrtáků
používejte chod vzad (proti směru pohybu
hodinových ručiček).
Chcete-li zvolit chod vpřed, zatlačte přepínač
pro chod vpřed/vzad (2) doleva.
Chcete-li zvolit otáčení vzad, zatlačte
přepínač pro chod vpřed/vzad doprava.
Chcete-li řadí zablokovat, nastavte
přepínač pro chod vpřed/vzad do středové
polohy.
Zapnutí a vypnutí (obr. F)
Při utahování používejte chod vpřed (ve směru
pohybu hodinových ručiček). Při uvolňování
používejte chod vzad (proti směru pohybu
hodinových ručiček).
Chcete-li řadí spustit, stiskněte a držte
spouštěcí spínač (1).
Chcete-li řadí vypnout, uvolněte spouště
spínač (1).
LED diodová svítilna
LED diodová svítilna (7) se automaticky aktivuje
stisknutím spouštěcího spínače. LED diodová
svítilna se rozsvítí již při částečném stisknutí
spouštěcího spínače, dříve než se nářadí uvede
do chodu.
Údržba
Vaše nářadí BLACK+DECKER bylo zkonstruováno
tak, aby pracovalo po dlouhou dobu s minimálními
nároky na údržbu. Řádná péče o nářadí a jeho
pravidelné čištění vám zajistí jeho bezproblémový
chod.
Vaše nabíječka nevyžaduje žádnou údržbu mimo
pravidelné čištění.
Varování! Před prováděním jakékoli údržby
vyjměte z nářadí baterii. Před čištěním odpojte
nabíječku od sítě.
Větrací otvory nářadí a nabíječky pravidelně
čistěte měkkým karčem nebo suchým
hadříkem.
Pomocí vlhkého hadříku pravidelně čistěte
kryt motoru. Nepoužívejte žádné abrazivní
čistící prostředky nebo rozpouštědla.
Pravidelně otvírejte skčidlo a poklepáním
odstraňte prach z jeho vnitřních částí.
Ochrana životního prostředí
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí být
likvidován v běžném domácím odpadu.
Pokud nebudete výrobek BLACK+DECKER dále
používat nebo přejete-li si jej nahradit novým,
nelikvidujte jej spolu s běžným komunálním
odpadem. Zajistěte likvidaci tohoto výrobku
v tříděném odpadu.
30
ČEŠTINA
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů.
Opětovné použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí před
znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Společnost BLACK+DECKER poskytuje službu
sběru a recyklace výrobků BLACK+DECKER po
skončení jejich provozní životnosti. Chcete-li využít
výhody této služby, odevzdejte prosím váš výrobek
kterémukoli zástupci autorizovaného servisu, který
zařízení odebere a zajistí jeho recyklaci.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu
BLACK+DECKER naleznete na příslušné adrese
uvedené v tomto návodu. Seznam autorizovaných
servisů BLACK+DECKER a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com
Baterie
V tomto výrobku nejsou žádné části, kte
by mohl opravit uživatel.
Po ukončení provozní životnosti vašeho
výrobku odevzdejte celou jednotku zástupci
servisu nebo v místním sběrném dvoře, kde
zajistí recyklaci baterie. Nevyhazujte toto
řadí do běžného domácího odpadu.
Technické údaje
CS3653LC (H1)
Napájecí napě V
3,6
Otáčky naprázdno min
-1
190
Maximální moment Nm 6
Typ baterie Li-Ion
Kapacita baterie Ah 1,5
Hmotnost kg 0,37
Nabíječka 906099**** H1
Vstupní napě V
100 - 240
Výstupní napě V
5
Proud mA 600
Přibližná doba nabíjení hod 2,5 - 3
Hladina akustického tlaku podle normy EN 60745:
Akustický tlak (L
pA
) 60,0 dB (A), odchylka (K) 3 dB (A)
Akustický výkon (L
WA
) 71,0 dB (A), odchylka (K) 3 dB (A)
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet) podle
normy EN 60745:
Šroubování bez rázů (a
h, IS
) 0,9 m/s
2
, odchylka (K) 1,5 m/s
2
Prohlášení o shodě
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
CS3653LC
Společnost Black & Decker prohlašuje, že tyto
produkty popisované v technických údajích splňují
požadavky následujících norem: 2006/42/EC,
EN 60745-1, EN 60745-2-2
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnic
2014/30/EU a 2011/65/EU. Chcete-li získat další
informace, kontaktujte prosím společnost
Black & Decker na následující adrese nebo
na adresách, které jsou uvedeny na konci
tohoto návodu.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení
technických údajů a provádí toto prohlášení
v zastoupení společnosti Black & Decker.
R. Laverick
Technický ředitel
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
3. 12. 2014
31
ČEŠTINA
Záruka
Společnost Black & Decker je přesvědčena
o kvalitě svých výrobků a nabízí mimořádnou
záruku. Tato záruka je nabízena ve prospěch
zákazníka a nijak neovlivní jeho zákonná záruč
práva. Tato záruka platí ve všech členských
státech EU a evropské zóny volného obchodu
EFTA.
Objeví-li se na výrobku Black & Decker, v průběhu
24 měsíců od zakoupení, jakékoli materiálové
či výrobní vady, společnost Black & Decker
garantuje ve snaze o minimalizování vašich
starostí bezplatnou výměnu vadných dílů, opravu
nebo výměnu celého výrobku za níže uvedených
podmínek:
Výrobek nebyl používán pro obchodní nebo
profesionální účely a nedocházelo k jeho
pronájmu.
Výrobek nebyl vystaven nesprávnému použití
a nebyla zanedbána jeho předepsaná údržba.
Tento výrobek nebyl poškozen cizím
zaviněním, jinými předměty nebo nehodou.
Opravy nebyly prováděny jinými osobami,
než autorizovanými opraváři nebo mechaniky
autorizovaného servisu Black & Decker.
Požadujete-li záruční opravu, budete muset
prodejci nebo zástupci autorizovaného servisu
předložit doklad o zakoupení výrobku.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu
Black & Decker naleznete na příslušné adrese
uvedené v tomto návodu. Seznam autorizovaných
servisů Black & Decker a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com
Navštivte prosím naše stránky
www.blackanddecker.co.uk a zaregistrujte
zde váš nový výrobek BLACK+DECKER,
abyste mohli být informováni o nových výrobcích
a speciálních nabídkách. Další informace
o značce BLACK+DECKER a o celé řadě
našich dalších výrobků naleznete na adrese
www.blackanddecker.co.uk
CZ ZÁRUýNÍ LIST
H JÓTÁLLÁSI JEGY
PL KARTA GWARANCYJNA
SK ZÁRUýNÝ LIST
mČsícĤ
hónap
24
CZ
H
miesiące
mesiacov
PL
SK
CZ
Výrobní kód Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
SK
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Dokumentace záruþní opravy
A garanciális javitás dokumentálása
CZ
H
Przebieg napraw gwarancyjnych
Záznamy o záruþných opravách
PL
SK
CZ ýíslo Datum pĜíjmu Datum zakázky ýíslo zakázky Závada Razítko
Podpis
H Sorszám Bejelentés idĘpontja Javísi idĘpont Javitási
munkalapszám
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Aláírás
Jótállás új határideje
PL Nr. Data zgáoszenia Data naprawy Nr. zlecenia Przebieg
naprawy
Stempel
Podpis
SK ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia Dátum opravy ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
10/14
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
/