Ferm CDM1013 Návod k obsluze

Kategorie
Elektrické vrtačky
Typ
Návod k obsluze

Tato příručka je také vhodná pro

ACCUBOORMACHINE
In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende picto-
grammen gebruikt:
Duidt op mogelijk lichamelijk letsel, levensgevaar of
kans op beschadiging van de machine indien de in-
structies in deze gebruiksaanwijzing worden genegeerd.
Geeft elektrische spanning aan.
Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door voor u de
machine in gebruik neemt. Zorg dat u kennis heeft van de
werking van de machine en op de hoogte bent van de be-
diening. Onderhoud de machine volgens de instructies
opdat deze altijd goed functioneert. Bewaar deze ge-
bruiksaanwijzing en de bijgevoegde documentatie bij de
machine.
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Neem bij het gebruik van elektrische machines altijd de
plaatselijk geldende veiligheidsvoorschriften in acht in
verband met brandgevaar, gevaar voor elektrische
schokken en lichamelijk letsel. Lees behalve onderstaan-
de instructies ook de veiligheidsvoorschriften in het
apart bijgevoegde veiligheidskatern door.
1. Verwijder de accu wanneer de boormachine
niet gebruikt word.
Wanneer de machine niet gebruikt wordt, of bij het
plegen van onderhoud of wisselen van toebehoren,
moet de accu verwijderd worden uit de machine.
2. Overtuig u ervan dat de machine niet bescha-
digd is voordat deze ingebruik wordt geno-
men.
Controleer zorgvuldig voor u het gereedschap ver-
der gebruikt of de beveiligingen in orde zijn en of licht
beschadigde onderdelen naar behoren werken. Con-
troleer of werking van bewegende onderdelen in or-
de is, of ze niet klemmen, en of er onderdelen bescha-
digd zijn. Alle onderdelen moeten correct zijn ge-
monteerd en aan alle voorwaarden voldoen voor een
juiste werking van de machine. Beschadigde beveili-
gingen en onderdelen moeten op deskundige wijze
door een servicewerkplaats worden gerepareerd
vervangen, indien in de gebruiksaanwijzing niets an-
ders is aangegeven. Beschadigde schakelaars moeten
door een servicewerkplaats worden vervangen. Ge-
bruik geen gereedschap waarvan de schakelaar niet
kan worden in- en uitgeschakeld.
SPECIALE VEILIGHEIDSINSTRUKTIES
Mocht de accuvloeistof in contact komen met de huid,
spoel de huid dan onmiddelijk af met een ruime hoeveel-
heid water. Neutraliseer de vloeistof met een zwak zuur,
zoals azijn of citroensap. Mocht de accuvloeistof in de
ogen komen, spoel de ogen dan gedurende minstens 10
minuten uit met schoon stromend water en neem con-
tact op met een arts.
1. Lees deze instructies goed door voor u de lader en de
accu in gebruik neemt.
2. Let op. Gebruik alleen de lader en de accu die door de
leverancier geleverd wordt. Anders kunnen er onge-
lukken gebeuren.
3. Gebruik de lader en de accu niet in een vochtige om-
geving, zoals bijv. regen of sneeuw.
4. Controleer voor gebruik de aansluitingen van de ka-
bel van de lader.
5. Wanneer u beschadigde kabels ontdekt, mag u de la-
der niet gebruiken. Laat de beschadigde kabel vervan-
gen.
6. Wanneer u de lader niet gebruikt moet de stekker uit
het stopcontact gehaald worden.
7 Wanneer de lader gevallen of op een andere wijze be-
schadigt is en daardoor niet meer werkzaam is, moet
voor verder gebruik, de lader gecontroleerd worden
door een erkende reparateur op beschadigingen. Be-
schadigde onderdelen moeten gerepareerd worden.
8. Wees voorzichtig met de accu, laat de accu niet val-
len.
9. Probeer nooit de lader of de accu zelf te repareren.
Reparaties mogen alleen door een erkende repara-
teur gedaan worden, anders kunnen er ongelukken
gebeuren.
10. Haal de stekker uit het stopcontact voordat u de la-
der gaat reinigen.
11. Laad de accu niet op wanneer de temperatuur bene-
den de 10 °C of boven de 40 °C ligt.
12. Zorg dat de ventilatiesleuven van de lader altijd vrij
zijn.
13. Voorkom kortsluiting.
Bij kortsluiting kunnen oververhitting, brandgevaar
of ontploffing van de accu het gevolg zijn. Dit kan
leiden tot beschadiging van de accu resp. gevaar voor ongeluk-
ken voor de gebruiker.
1. Sluit geen kabels aan de polen van de accu aan.
2. Let u op, dat er geen metalen voorwerpen
(spijkers, paperclips, etc.) in contact kunnen
komen met de polen van de accu.
3. Stel de accu niet bloot aan water of regen.
14. Een beschadigde of niet meer oplaadbare accu moet
apart met chemisch afval meegegeven worden.
15. Werp een accu nooit in water of vuur. Er bestaat ex-
plosiegevaar.
Nederlands
NL
Ferm 11
ÚDRŽBA PŘÍSTROJE
Ujistěte se, že přístroj není zapojen do zásuvky, jest-
liže se provádí údržba jeho motoru.
Přístroje firmy Ferm byly navrženy tak, aby bezchybně
fungovaly dlouhou dobu s minimem údržby. Dlouhá
životnost přístroje závisí na správném zacházení s ním a
jeho pravidelném čištění.
ŚIšTůNÍ
Abyste zabránili nadměrnému přehřátí přístroje, větrací
otvory přístroje udržujte v čistotě.
Pravidelně čistěte obal přístroje měkkým hadříkem,
nejlépe po každém použití. Ujistěte se, že ventilační otvo-
ry jsou čisté, bez stopy prachu nebo špíny.
Na odstranění odolných nečistot použijte měkký hadřík
navlhčený mýdlovou vodou. Nepoužívejte rozpouštědla
jako jsou benzín, alkohol, čpavek apod., neboť tyto
sloučeniny poškozují plastové části přístroje.
MAZÁNÍ
Přístroj nepotřebuje dodatečné mazání.
SELHÁNÍ NůKTERÉ SOUŐÁSTI
V případě, že některá součást nebo příslušenství selže,
např. z důvodu jejího opotřebování, prosíme, kontaktuj-
te nejbližšího prodejce firmy Ferm.
Na zadní straně těchto pokynů najdete obrázek se všemi
dodávanými náhradními díly.
BALENÍ VÝROBKU
Aby se zabránilo poškození přístroje během jeho trans-
portu, je dodáván v balení z pevného materiálu. Balení je
vyrobeno z pokud možno recyklovatelného materiálu.
Prosíme, zamyslete se i nad rozumnou možností likvi-
dace tohoto odpadu.
V případě, že se hodláte zbavit starých přístrojů tohoto
typu, vezměte je k vašemu nejbližšímu prodejci, který se
postará o jejich ekologicky nezávadnou likvidaci.
NiMH články jsou recyklovatelné. Vezměte je prosím k
vašemu nejbližšímu prodejci produktů firmy Ferm nebo k
nejbližší sběrně tohoto odpadu, které se postarají o eko-
logicky nezávadnou likvidaci baterií.
ZÁRUŚNÍ PODMÍNKY
Záruční podmínky najdete na přiloženém záručním listu.
Tímto zde na vlastní odpovědnost prohlašujeme,
že přístroj splňuje následující
normy nebo standardizační dokumenty
prEN50260-1, prEN50260-2-1, prEN50260-2-2,
EN60335-1,EN60335-2-29, EN55014-1,
EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3
v souladu se směrnicemi .
98/37/EEC
73/23/EEC
89/336/EEC
Dne 01-09-2002
GENEMUIDEN NL
W. Kamphof
Quality department
CE
ı
PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ NOREM
(
CZ
)
50 Ferm
NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE
Při používání přístroje se vždy řiďte bezpečnostní-
mi pokyny a platnými předpisy.
Přístroj pevně uchopte a vrtačku s použitím jemného
tlaku umístěte proti materiálu. Přístroj nepodrobujte
nadměrné zátěži a tlaku.
Používejte pouze vrtáky, které nejeví žádné znaky op-
otřebení. Opotřebené vrtací korunky mají negativní
vliv na výkon přístroje.
NASTAVENÍ RYCHLOSTNÍHO STUPNů
(Obr.D)
Přístroj má dva rýzné rychlostní stupně.
Když chcete vrtat při nízkých otáčkách nastavte
přepínač rychlostního stupně (2) do pozice '1'.
Když chcete vrtat při vysokých otáčkách nastavte
přepínač rychlostního stupně do pozice '2'.
SEřÍZENÍ TOŐIVÉHO MOMENTU (Obr.E)
Přístroj má několik různých možnosti pro seřízení
točivého momentu podle jeho požadované činnosti (uta-
hování nebo uvolnění šroubů).
Nastavte otočný kroužek pro seřízení točivého mo-
mentu (3) na požadovanou činnost.
Upřednostněte vždy nejmenší možné nastavení, při
kterém přístroj ještě dokáže otáčet šroubem. Vyšší
točivý moment zvolte jenom tehdy, když motor
přístroje prokluzuje.
Utahování a uvolňování šroubů
Pro utahování šroubů nastavte přepínač směru
otáčení (6) na pozici 'R'.
Pro uvolnění šroubů nastavte přepínač na pozici 'L'.
Vrtání
Otočný kroužek pro seřízení točivého momentu (3)
nastavte do pozice pro vrtání.
Ujistěte, že je přepínač směru otáčení (6) vždy v po-
zici 'R' .
ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ PřÍSTROJE (Obr.F)
Stlačte vypínač přístroje (1). Rychlost přístroje lze
řídit pomocí úrovně zmáčknutí vypínače.
Uvolnění vypínače (1) má za následek okamžité zasta-
vení vrtačky.
Posuňte přepínač směru otáčení (6) do prostřední
pozice, abyste přístroj zajistili ve vypnutém stavu.
Neodkládejte přístroj, dokud se úplně nezastavil. Nes-
kladujte přístroj na zaprášeném povrchu. Částice prachu
by se mohly dostat do mechanismu vrtačky.
NABÍJENÍ BATERIÍ (Obr.G)
Přiložená nabíječka baterií byla vyvinuta výlučně pro
nabíjení baterií přístroje FTC-1440N.
Umístěte baterii do nabíječky tak, jak je ukázáno na
obrázku.
Zasuňte vidlici nabíječky do zásuvky a rozsvítí se čer-
vená kontrolka.
Červená LED dioda indikuje napájení, žlutá blikající
LED dioda indikuje dobíjení.
Po rozsvícení zelené kontrolky je proces nabíjení
ukončen. Akumulátor je připraven k pouzití.
Nabíječku baterií používejte pouze v suchém
prostředí a v rozmezí teplot +10°C až 40°C Celsia.
Baterie, kterou jste zakoupili společně s vrtačkou, není
nabita. Před jejím prvním použitím ji nabíjejte 1 až 1,5
hodin tak, abyste dosáhli její plné kapacity.
Maximální kapacita baterie se dosáhne teprve po jejím
čtvrtém až pátém nabíjení.
Ferm 49
TECHNISCHE SPECIFICATIES
Spanning (FTC-1440N) 14,4 V
- - -
Spanning Acculader 230 V~
Frequentie Acculader 50 Hz
Vermogen accu 1,7 Ah (NiMH)
Laadtijd 1 - 1,5 h
Aantal snelheden 2
Onbelast toerental 0-400/0-1150/min
Boorhouder opname 0,8 - 10 mm
Boorcapaciteit hout 20 mm
Boorcapaciteit staal 10 mm
Boorcapaciteit aluminium 13 mm
Gewicht 1,66 kg
Lpa (geluidsvermogen) 66,28 dB(A)
Vibratiewaarde < 2,5 m/s
2
ELEKTRISCHE VEILIGHEID
Controleer altijd of uw netspanning overeenkomt
met de waarde op het typeplaatje van de lader.
De acculader is dubbel geïsoleerd overeenkomstig
prEN 60335; een aardedraad is daarom niet nodig
.
Bij vervanging van snoeren of stekkers
Gooi oude snoeren of stekkers direct weg zodra ze door
nieuwe exemplaren zijn vervangen. Het is gevaarlijk om
de stekker van een los snoer in het stopcontact te steken.
Bij gebruik van verlengsnoeren
Gebruik uitsluitend een goedgekeurd verlengsnoer, dat
geschikt is voor het vermogen van de machine. De aders
moeten een doorsnede hebben van minimaal 1,5 mm2.
Wanneer het verlengsnoer op een haspel zit, rol het
snoer dan helemaal af.
INHOUD VAN DE VERPAKKING
1 Accuboormachine
1 Accu
1 Acculader
1 Bithouder
2 Dubbelzijdige bits
1 Gebruiksaanwijzing
1 Garantiekaart
1 Veiligheidsadviezen
Controleer de verpakking op losse onderdelen en/of ac-
cesoires op eventuele beschadigingen.
PRODUKTINFORMATIE (Fig.A)
1 Aan/uit schakelaar
2 Draairichtingsschakelaar
3 Snelheids keuzeschakelaar
4 Instelring koppel
5 Boorhouder
6 Accu
MONTAGE VAN DE ACCESSOIRES
Verwijder vóór het monteren altijd de accu uit de
machine.
PLAATSEN EN VERWIJDEREN VAN BOOR-
TJES (Fig.B)
De machine kan naast boortjes ook schroefbitjes met
een zeskantige schacht opnemen.
Draai de boorhouder los door de ring (5a) te ver-
draaien terwijl de kraag (5b) wordt vastgehouden.
Plaats de schacht van het boortje in de opname van de
boorhouder.
Draai de boorhouder stevig vast totdat het boortje
klemvast zit.
Draai de boorhouder weer open wanneer u van
boortje wilt wisselen.
PLAATSEN EN VERWIJDEREN VAN DE ACCU
(Fig.C)
Zorg dat de draairichtingschakelaar (2) in de midden-
stand staat om te voorkomen dat de machine onver-
wacht ingeschakeld kan worden.
Schuif de accu (6) in de voet van de machine zoals aan-
gegeven op de tekening. Druk de accu aan totdat hij
vastklikt. Nadat de accu is geplaatst, kan deze in vier
stappen van 90° volledig geroteerd worden. Dit kan
gebeuren zonder de accu uit de machine te halen.
Druk voor het verwijderen van de accu de vergren-
delknop (6) in trek de accu uit de voet van de machine.
12 Ferm
BEDIENING
Neem altijd de veiligheidsinstructies in acht en houd
u aan de geldende voorschriften.
Houd de machine stevig vast en druk het boortje met
gelijkmatige kracht in het werkstuk. Forceer de ma-
chine niet.
Gebruik uitsluitend boortjes die geen slijtagever-
schijnselen vertonen. Versleten boortjes hebben een
negatief effect op de efficiency van de machine.
SNELHEID INSTELLEN (Fig D)
De machine heeft twee verschillende boorsnelheden.
Zet de snelheidskeuzeschakelaar (3) op positie ‘1’
voor boren op lage snelheid.
Zet de snelheidskeuzeschakelaar op positie ‘2’ voor
boren op hoge snelheid.
KOPPEL INSTELLEN (Fig.E)
De machine heeft verschillende koppelstanden waarmee
de kracht voor het in- en uitdraaien van schroeven kan
worden bepaald.
Zet de instelring koppel (4) en de gewenste koppel-
stand.
Kies bij voorkeur een zo laag mogelijke stand om de
schroef te bewegen. Kies een hogere koppelstand in-
dien de motor doorslipt.
Schroeven in- en uitdraaien
Zet de draairichtingschakelaar (2) op positie ‘R’ voor
het indraaien van schroeven.
Zet de draairichtingschakelaar op positie ‘L’ voor het
uitdraaien van schroeven.
Boren
Draai de instelring koppel (4) naar de boorstand.
Zorg dat de draairichtingschakelaar (2) tijdens
boorwerkzaamheden altijd in positie ‘R’ staat.
IN- EN UITSCHAKELEN (Fig.F)
Druk de aan/uit-schakelaar (1) in. U regelt het toe-
rental van de machine door de mate waarmee u de
schakelaar ingedrukt houdt.
Schuif de draairichtingschakelaar (2) in het midden
om de machine in uitgeschakelde stand te blokkeren.
Leg de machine pas weg wanneer de motor volledig is uit-
gedraaid. Leg de machine niet weg op een stoffige onder-
grond. Stofdeeltjes kunnen het mechaniek binnendrin-
gen en beschadigen.
ACCU’S OPLADEN (Afb. G)
De bijgeleverde acculader is uitsluitend geschikt voor het
opladen van accu’s voor de FTC-1440N.
Plaats de accu in de acculader zoals aangegeven op de
tekening.
Steek de stekker van de acculader in het stopcontact.
De rode LED geeft aan dat de lader aan staat.
De gele LED geeft aan dat de accu geladen wordt.
Zodra het groene lampje brandt, is het opladen vol-
tooid. De accu is gereed voor gebruik.
Gebruik de acculader uitsluitend in een droge om-
geving bij een temperatuur tussen 10 °C en 40 °C.
Houd er rekening mee dat de accu bij eerste ingebruikna-
me of bij ingebruikname na langere periode van buiten ge-
bruik niet volledig wordt opgeladen. De accu bereikt zijn
maximale capaciteit nadat hij een aantal malen achtereen
ontladen en herladen is.
Ferm 13
TECHNICKÉ ÚDAJE
Napětí akumulátoru (FTC-1440N) 14,4 V
- - -
Napětí nabíječky 230 V~
Frekvence napětí nabíječky 50 Hz
Kapacita baterie (FTC-1440N) 1.7 Ah (NiMH)
Doba nabíjení 1 - 1,5 hodin
Počet rychlostních stupňů 2
Rychlost bez zátěže 0-400/0-
1150/min
Rozsah sklíčidla 0,8 – 10 mm
Maximální vrtací průměr do dřeva 20 mm
Maximální vrtací průměr do oceli 1 10 mm
Maximální vrtací průměr do hliník 13 mm
Hmotnost 1.66 kg
Lpa (hladina hluku) 66.28 dB(A)
Vibrační hodnota < 2,5 m/s2
ELEKTRICKÁ BEZPEŐNOST
Vždy se přesvědčete jestli výška elektrického napětí
na akumulátoru souhlasí s hodnotou uvedenou na
specifikaci přístroje. Rovněž se ujistěte, že hodnota vstupního
napětí nabíječky odpovídá napětí elektrické sítě.
Nabíječka má dvojnásobnou izolaci v souladu s nor-
mou EN-60335; nepotřebuje tedy uzemňovací drát.
Výměna elektrické šňůry nebo zástrčky
V případě, že jste vyměnili elektrickou šňůru nebo zástrč-
ku, nahrazené díly okamžitě odstraňte. Mohli byste je
omylem znovu zapojit do elektrické sítě.
Použití prodlužovacích kabelů
Používejte pouze schválené prodlužovací kabely, které
vyhovují použitému vstupnímu napětí. Vodiče kabelů
musí mít v průřezu aspoň 1.5 mm2. V případě, že je kabel
ještě smotán, tak jej úplně vytáhněte.
OBSAH BALENÍ
1 Akumulátorová vrtačka
1 Baterie
1 Nabíječka
1 Kufík
2 Oboustranné vrtáky
1 Návod k použití
1 Záruční list
1 Bezpečnostní pokyny
Zkontrolujte pečlivě, jestli při dopravě výrobku nedošlo
k poškození přístroje nebo ztrátě jeho příslušenství.
INFORMACE O VÝROBKU (Obr.A)
1. Vypínač přístroje
2. Přepínač směru otáčení
3. Přepínač rychlostního stupně
4. Otočný kroužek pro seřízení točivého momentu
5. Sklíčidlo (upínací pouzdro)
6. Baterie
MONTÁŽ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Před montáží veškerého příslušenství z přístroje
vždy vyjměte akumulátor.
VKLÁDÁNÍ A VYJÍMÁNÍ VRTÁKů (Obr.B)
Kromě klasických vrtáků lze do přístroje upevnit i násta-
vec se šestihranným šroubem.
Uvolněte upínací pouzdro držením jeho části (4) a
otočením jeho druhé části.
Umístěte nástavec vrtáku do pouzdra.
Utáhněte pouzdro a vrták upevněte.
Když chcete vrták vyměnit, pouzdro opět uvolněte.
ZASAZENÍ A VYJMUTÍ BATERIE (Obr.C)
Aby se zabránilo neočekávanému uvedení přístroje
do chodu, ujistěte se, že přepínač směru otáčení (2) je
ve střední poloze.
Akumulátor umístěte na spodní část přístroje, jak je
ukázáno na diagramu, dokud správně nezapadne. Po
umístnění akumulátoru jej můžete volně otáčet ve
čtyřech krocích po 90°. Kvůli tomu nemusíte aku-
mulátor z přístroje vyjímat.
Před vyjmutím akumulátoru, stlačte tlačítko pro
uvolnění (6) a odeberte jej ze spodní části přístroje.
48 Ferm
AKUMULÁTOROVÁ VRTAŚKA
V našem návodu používáme následující piktogramy:
Znamená potenciální nebezpečí úrazu, ohrožení
života nebo poškození přístroje v případě ne-
dodržení pravidel uvedených v tomto návodu.
Znamená potenciální nebezpečí zásahu elek-
trickým proudem.
Dříve, než začnete používat tento přístroj, přečtěte si
podrobně návod k jeho použití. Ujistěte se, že víte, jak
přístroj funguje a jak se s ním zachází. Přístroj udržujte a
zacházejte s ním v souladu s uvedenými pokyny. Jedině
tak bude správně a bezchybně fungovat. Návod k použití a
další dokumentaci uschovejte společně s přístrojem.
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Vždy, když používáte elektrické přístroje, mějte na paměti
státní normy a místní předpisy, které se týkají protipožární
ochrany a protiúrazového zajištění. Přečtěte si následující
bezpečnostní pokyny a další přiložené pokyny.
1. Odejměte akumulátorovou baterii!
Akumulátor by měl být vždy odpojen, jestliže není
přístroj používán nebo během údržby či během
montáže veškerého příslušenství, jako jsou upínání
sklíčidla nebo výměna vrtáku.
2. Zkontrolujte přístroj, zdali není poškozen.
Dříve než začnete používat akumulátor anebo před
každým jeho nabíjením, zkontrolujte přístroj, zdali
není nějak poškozen. Důkladně se ujistěte, že všechny
jeho části jsou v bezvadném funkčním stavu. Ujistěte
se dále, že všechny pohyblivé součásti se mohou
volně pohybovat a žádná z nich není poškozená. Aby
přístroj správně fungoval, každá jeho část musí být
důkladně připevněna na správném místě. V případě
poškození, nechejte přístroj nebo jeho část opravit
nebo vyměnit autorizovaným zástupcem, pokud není
v pokynech uvedeno jinak. Přístroj s poškozeným
vypínačem vezměte do servisního oddělení. V
žádném případě se nepokoušejte přístroj opravit sa-
mi, zejména když vypínač není funkční.
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
TÝKAJÍCÍ SE ZACHÁZENÍ S AKUMULÁTO-
REM A NABÍJEČKOU.
Pokud dojde ke kontaktu s kyselinou z akumulátoru, za-
sažené části těla okamžitě opláchněte vodou. Jestliže ky-
selina zasáhla i oči, vypláchněte je vodou a okamžitě vyh-
ledejte lékařskou pomoc.
1. Dříve než začnete používat akumulátor a nabíječku
baterií, přečtěte si návod k použití a ujistěte se, že víte,
jak se s nimi zachází.
2. K nabíjení akumulátoru používejte pouze dodávanou
nabíječku – použití jiného typu nabíječky může být ne-
bezpečné.
3. Akumulátor, přístroj a nabíječku chraňte před
vlhkým a mokrým prostředím.
4. Před samotným použitím nabíječky zkontrolujte
správnost zapojení všech elektrických drátů.
5. V případě poškození některého z elektrických drátů,
nabíječku nepoužvejte, dokud nebude poškozený
drát nahrazen.
6. Když není nabíječka v provozu, neměla by být zapoje-
na do elektrické sítě. Zástrčku neodpojujte taháním
za elektrickou šňůru.
7. V případě poruchy nabíječky nebo v případě dalších
technických problémů, vezměte přístroj ke svému
značkovému prodejci a nechte přístroj před dalším
používáním pečlivě zkontrolovat a vyměnit jeho
poškozené součásti.
8. Při manipulaci s akumulátorem dbejte na to, abyste ho
neupustili a vyvarujte se nárazu nebo kontaktu s
jinými předměty.
9. Nikdy se nepokoušejte opravit nabíječku nebo aku-
mulátor vlastními silami, neboť to může být zvlášt ne-
bezpečné. Opravy přenechejte autorizovanému ne-
bo značkovému prodejci nebo servisu.
10. V případě údržby nebo čištění vytáhněte elektrickou
šňůru nabíječky ze sítě.
11. Akumulátor nikdy nenabíjejte při teplotách nižších
než 10 a vyšších než 40 stupňů Celsia.
12. Zkontrolujte, zdali nejsou zaneseny větrací otvory
nabíječky.
13. Zabraňte přivedení akumulátoru do zkratu.
V případě spojení nakrátko se zvyšuje intenzita
elektrického proudu, která může vést k nadměrné-
mu přehřátí přístroje, jeho poškození, vznícení či explozi a ta
může ohrozit i samotného uživatele.
Abyste tomu zabránili:
1. nepřipojujte žádné dráty nebo vodiče, zejména k
pólům akumulátoru;
2. přesvědčete se, zdali na vrchní části akumulátoru
není přichycen žádný kovový předmět (hřebík,
mince, nebo sponka);
3. akumulátor nevystavujte deštivým nebo mokrým
podmínkám.
14. V případě trvalého poškození akumulátoru, který již
nelze dále nabíjet, postarejte se o vhodnou formu je-
ho likvidace.
15. Akumulátor nikdy neházejte do vody nebo do ohně –
může snadno explodovat.
C
esky
CZ
ˇ
Ferm 47
ONDERHOUD
Zorg dat de machine niet onder spanning staat
wanneer onderhoudswerkzaamheden aan het
mechaniek worden uitgevoerd.
De machines van Ferm zijn ontworpen om gedurende
lange tijd probleemloos te functioneren met een mini-
mum aan onderhoud. Door de machine regelmatig te rei-
nigen en op de juiste wijze te behandelen, draagt u bij aan
een hoge levensduur van uw machine.
REINIGEN
Reinig de machine-behuizing regelmatig met een zachte
doek, bij voorkeur iedere keer na gebruik. Zorg dat de
ventilatiesleuven vrij van stof en vuil zijn.
Gebruik bij hardnekkig vuil een zachte doek bevochtigd
met zeepwater. Gebruik geen oplosmiddelen als benzi-
ne, alcohol, ammonia, etc. Dergelijke stoffen beschadi-
gen de kunststof onderdelen.
SMEREN
De machine heeft geen extra smering nodig.
STORINGEN
Indien zich een storing voordoet als gevolg van bijvoor-
beeld slijtage van een onderdeel, neem dan contact op
met uw plaatselijke Ferm-dealer.
Achterin deze gebruiksaanwijzing vindt u een onderde-
lentekening met de na te bestellen onderdelen.
MILIEU
Om transportbeschadiging te voorkomen, wordt de ma-
chine in een stevige verpakking geleverd. De verpakking
is zo veel mogelijk gemaakt van recyclebaar materiaal.
Maak daarom gebruik van de mogelijkheid om de verpak-
king te recyclen.
Breng oude machines wanneer u ze vervangt naar uw
plaatselijke Ferm-dealer. Daar zal de machine op milieu-
vriendelijke wijze worden verwerkt.
GARANTIE
Lees voor de garantievoorwaarden de apart bijgevoegde
garantiekaart.
Wij verklaren dat dit product
voldoet aan de volgende
normen of normatieve documenten
prEN50260-1, prEN50260-2-1, prEN50260-2-2,
EN60335-1,EN60335-2-29, EN55014-1,
EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3
overeenkomstig de bepalingen in de richtlijnen
98/37EEG
73/23/EEG
89/336EEG
vanaf 03-09-2002
GENEMUIDEN NL
W. Kamphof
Quality department
CE
ı
CONFORMITEITSVERKLARING
(
NL
)
14 Ferm
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30

Ferm CDM1013 Návod k obsluze

Kategorie
Elektrické vrtačky
Typ
Návod k obsluze
Tato příručka je také vhodná pro