Clatronic Clatronic HSM-R 2687 Návod k obsluze

Kategorie
Zastřihovače vlasů
Typ
Návod k obsluze

Tato příručka je také vhodná pro

Všeobecné bezpečnostní pokyny
Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod
k obsluze a tento návod spolu se záručním listem, pokladním blokem a
podle možností i s obalem a vnitřním vybavením obalu dobře uschovejte.
Používejte tento přístroj výlučně pro soukromou potřebu a pro stanovené
účely. Tento přístroj není určen pro komerční použití. Nepoužívejte jej v
otevřeném prostoru (s výjimkou přístrojů, které jsou podmíněné používání
venku určeny). Chraňte jej před horkem, přímým slunečním zářením, vlhko-
stí (v žádném případě jej neponořujte do kapalin) a stykem s ostrými hrana-
mi. Nepoužívejte přístroj v případě, že máte vlhké ruce. Jestliže dojde k navl-
hčení nebo namočení přístroje, okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
Vyvarujte se styku s vodou.
Přístroj vypněte a vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky (tahejte jen za zástrč-
ku, nikdy ne za kabel), jestliže nebudete přístroj používat, chcete-li
namontovat příslušenství, přístroj vyčistit nebo v případě poruchy.
Nikdy nenechávejte přístroj bez dozoru, jestliže je v provozu. Abyste ochrá-
nili děti před riziky spojenými s elektrickými přístroji, postarejte se o to, aby
kabel nevisel dolů a děti na přístroj nedosáhly.
Pravidelně kontrolujte přístroj a přívodní kabel z hlediska poškození. Jestliže
přístroj vykazuje nějakou závadu, neuvádějte jej do provozu.
Neopravujte přístroj vlastními silami, nýbrž vyhledejte autorizovaného
opraváře. Abyste eliminovali rizika, nechejte poškozený přívodní kabel
nahradit kabelem se stejnými hodnotami a to jen výrobcem, naším servisem
pro zákazníky nebo jinou kvalifikovanou osobou.
Používejte jen originální příslušenství.
Respektujte, prosím, následující „Speciální bezpečnostní pokyny ...“.
Speciální bezpečnostní pokyny pro tento přístroj
Používejte tento přístroj ke stříhání jen suchých vlasů.
Používejte tento přístroj jen ke stříhání vlasů resp. vousů.
Nikdy nepoužívejte tento přístroj pro stříhání vlasů a vousů, jestliže máte
vlhké ruce.
Nikdy nenabíjejte tento přístroj v atmosféře nasycené párou.
Během nabíjení nikdy nevystavujte přístroj přímému slunečnímu záření nebo
působení jiného zdroje tepla.
Nepřitlačujte stříhací hlavu příliš pevně na kůži. Nebezpečí poranění !
V žádném případě nepoužívejte jiný než dodávaný síťový adaptér.
35
CZ
5....-05-HSM-R 2687 Neu 05.11.2003 10:26 Uhr Seite 35
Obsluha
Ovládací prvky
1. Stříhací hlava 5. Přípojná zdířka
2. Posuvný přepínač ON 6. Síťový adaptér (nabíječka)
3. Hřebínek pro délku stříhání 7. Stolní nabíječ/odkládací stojan
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 mm 8. Zajišťovací tlačítko
4. Kontrolní svítilna nabíjení (Lock/Unlock)
Příslušenství: Hřebínek na vousy
Kartáček na čištění
Speciální olej
Nůžky
Přístroj na stříhání vlasů a vousů můžete používat buďto jako přístroj napájený
přímo ze sítě za použití síťového adaptéru nebo také - po příslušné nabíjecí
době - jako přístroj napájený akumulátorem. Chcete-li přístroj používat jako
přímo napájený ze sítě, zastrčte zásuvku síťového adaptéru do zásuvky
230V/50Hz, zastrčte propojovací kabel do zdířky na přístroji ke stříhání vlasů a
vousů a přepínač posuňte do polohy ON. Přístroj je z výrobního závodu dodáván
v částečně nabitém stavu. Pfied prvním pouÏitím nabíjejte pfiístroj jednorázovû po
dobu 12 hodin. Maximální délka dal‰ích nabíjecích cyklÛ ãiní zhruba 8 hodin. Pfii
maximálním nabití ãiní maximální provozní doba pfiístroje 25 minut. Po této dobû je
nutno nechat pfiístroj minimálnû 10 minut vychladnout, resp. nechat jej po tuto dobu
vypnut˘. Během nabíjení svítí kontrolní svítilna.
Životnost akumulátoru
Životnost akumulátoru můžete prodloužit, jestliže budete dbát následujících
pokynů:
S nabíjením vyčkejte do doby, kdy je akumulátor téměř vybitý.
Nenechávejte přístroj připojený k nabíječce déle než 24 hodin.
Přístroj nabíjejte jen při tehdy, jestliže teplota okolí se pohybuje 0° +40° C.
Zastřihávání a stříhání vousů
Posuňte přepínač (2) do polohy ON. Začněte s nejdelším střihem a zkracujte
Vaši bradku nebo plnovous postupně na požadovanou délku.
Pozor: Zvolenou délku střihu (hřebínek pro délku střihu) zaaretujte pomocí
zajišťovacího tlačítka Lock (pos. 8), které se nachází na zadní straně přístroje.
Stříhání/prostřihávání vlasů
Posuňte přepínač (2) do polohy ON. Začněte s nejdelším střihem a zkracujte
Vaše vlasy postupně na požadovanou délku.
Pozor: Zvolenou délku střihu (hřebínek pro délku střihu) zaaretujte pomocí
zajišťovacího tlačítka Lock (pos. 8), které se nachází na zadní straně přístroje.
36
CZ
5....-05-HSM-R 2687 Neu 05.11.2003 10:26 Uhr Seite 36
Vystříhávání kontur a vyholování šíje
Sejměte hřebínek pro délku střihu (3) a přepínač (2) posuňte do polohy
ON
.
Stříhací hlava umožňuje exaktní dopracování kontur plnovousu i na těžko
přístupných místech jakož i čisté vyholení vlasů v oblasti šíje.
Údržba a ošetřování
Pravidelné čištění a ošetřování Vám zajistí optimální výsledky a dlouhou život-
nost přístroje.
Přístroj čistěte jen lehce navlhčeným, měkkým hadříkem.
Po každém použití odstraňte zbytky vlasů pomocí čistícího kartáčku.
Vyjměte hřebínky pro délku střihu a stříhací hlavu a zbytky vlasů vyfoukněte
nebo odstraňte pomocí čistícího kartáčku.
Po každém stříhání kápněte na stříhací hlavu 1 - 2 kapky oleje na šicí stroje.
Tento přístroj odpovídá směrnicím Evropské společnosti pro odrušení a
nízkovoltovou bezpečnost a je sestaven podle nejnovějších předpisů bezpeč-
nostní techniky.
Vyhrazujeme si technické změny!
Záruka
Na námi prodaný přístroj poskytujeme záruku v trvání 24 měsíců od data prode-
je (pokladní doklad).
Během záruční lhůty odstraníme bezplatně všechny vady přístroje nebo
příslušenství*), které vzniknou v důsledku vad materiálu nebo výrobních vad, a to
opravou nebo, podle našeho uvážení, formou výměny. Záruční plnění nemají za
následek ani prodloužení záruční doby ani tím nevzniká nárok na novou záruku!
Jako záruční doklad slouží doklad o koupi. Bez tohoto dokladu nelze uskutečnit
bezplatnou výměnu nebo bezplatnou opravu.
V případě uplatnění záruky předejte, prosím, kompletní přístroj v originálním
obalu spolu s pokladním dokladem Vašemu obchodníkovi.
*) Poškození příslušenství není automaticky důvodem pro bezplatnou výměnu
kompletního přístroje. V takovém případě se obraťte na naši Hotline! Prasklé
skleněné resp. plastové díly zásadně podléhají povinnosti úhrady!
Jak na vady na spotřebním příslušenství, resp. dílech podléhajících rychlému
opotřebení (např. uhlíky motoru, hnětací háky, hnací řemeny, náhradní dálkové
ovládání, náhradní zubní kartáčky, pilové listy atd.), tak i na čištění, údržbu nebo
výměnu dílů podléhajících rychlému opotřebení se záruka nevztahuje a je proto
nutno je uhradit!
Záruka zaniká v případě, že dojde k zásahu neautorizovanou osobou.
37
CZ
5....-05-HSM-R 2687 Neu 05.11.2003 10:26 Uhr Seite 37
Po uplynutí záruky
Po uplynutí záruční doby je možno za úplatu provést opravy v příslušném
odborném obchodě nebo opravně.
38
CZ
5....-05-HSM-R 2687 Neu 05.11.2003 10:26 Uhr Seite 38
1 / 1

Clatronic Clatronic HSM-R 2687 Návod k obsluze

Kategorie
Zastřihovače vlasů
Typ
Návod k obsluze
Tato příručka je také vhodná pro